Browse by languages and scripts: All // Belarusan·language // Cyrillic·script // Latin·script // Russian·language // Persian·language // English·language // Yiddish // Esperanto // Arabic·script //

Усе беларускамоўныя творы выдавецтва «Водары» групуюцца ў выдавецкую серыю «Ямы, вуллі і віры» (ISSN 2681-6512). Гэта серыя ўзнікла ў 1517+500=2017 годзе, праз 500 гадоў пасля заснавання беларускага кнігадрукавання Францыскам Скарынам у Празе. Функцыі гэтага выдаўніцтва шматбаковыя:

Прагматычныя: забяспечваць друкаванай літаратурай беларускае замежжа не завязваючы працэсы вырабніцтва, распаўсюджвання (дыстрыбуцыі) і рэалізацыі (продажу) на метраполію Беларусі.

Навуковыя: публікаваць навуковыя распрацоўкі ў галінах беларускага мовазнаўства, гісторыяграфіі, грамадазнаўства, этнаграфіі, а таксама слоўнікі, даведнікі і г.д.

Нарматыўна-стандартызуючая: беларуская мова мае тры графічныя сістэмы, з якіх у распрацаваным ужытку знаходзіцца толькі кірылічная. Мы ставім на мэту аднавіць узус лацінскае графікі беларускае мовы і заснаваць яе лаічную арабіцу (лаічную — не матываваную рэлігійнымі патрэбамі) праз выдаўніцтва галоўных беларусаўтваральных твораў у гэтых графіках.

Выдаўнічы рэдактар серыі: Максім Севелеў-Дуброўнік, к.ф.н.

Сайт знаходзіцца ў некаторым спазненні ў публікацыі, яно будзе выпраўлена да красавіка 2020.

All Belarusian-language works of the publishing house “Vodary Paris” are grouped into the publishing series “Jamy, vulli i viry” (“pits, beehives, whirlpools”, ISSN 2681-6512). This series was set up in 1517+500=2017, 500 years after Francis Skorina founded Belarusian bookprinting in Prague. The purposes of this initiative are multiple:

Pragmatic: to provide overseas Belarusians with printed literature while not tying the manufacturing, distribution and sales processes to metropolitan Belarus.

Scientific: to publish research in the areas of Belarusan linguistics, historiography, social studies, ethnography, as well as dictionaries, reference books, etc.

Regulatory and standardizing: Belarusian language benefits from three graphic systems, while only Cyrillic is used on a daily basis. We aim to renew the use of the Belarusian Latin script and to re-found its secular Arabic script (secular — not motivated by religious needs) through the publication of the main Belarusian culture-forming texts via these protocols.

Publishing editor of the series: Maxime Seveleu-Dubrovnik, PhD.

The site is late in its updates, the discrepancy will be eliminated before April 2020.

Все белорусскоязычные произведения издательства «Vodary Paris» группируются в издательскую серию «Ямы, вуллі і віры» («ямы, ульи, омуты», ISSN 2681-6512). Это серия возникла в 1517+500=2017 году, через 500 лет после основания белорусского книгопечатания Франциском Скориной в Праге. Функции этой деятельности многосторонние:

Прагматические: обеспечивать печатной литературой белорусское зарубежье не завязывая процессы изготовления, распространения (дистрибуции) и реализации (продажи) на метрополию Беларуси.

Научные: публиковать научные разработки в областях языкознания, историографии, обществоведения, этнографии, а также словари, справочники и т.д.

Нормативно-стандартизирующая: белорусский язык располагает тремя графическими системами, из которых в разработанном обиходе находится только кириллическая. Мы ставим целью возобновить узус латинской графики белорусского языка и основать ее лаическую арабицу (светскую — не мотивированную религиозными потребностями) посредством издания главных беларусообразующих произведений в этих графиках.

Издающий редактор серии: Максим Севелев-Дубровник, к.ф.н.

Сайт находится опаздывает в публикации уже вышедших артикулов, это расхождение будет ликвидировано до апреля 2020.